Kategoria: ABC Internetu

UŁATWIENIA I WSKAZÓWKI

Przycisk Guide rozwija niewielkie menu, które prowadzi do zdefiniowanych przez autorów programu stron ułatwiających szukanie pewnych informacji w intemecie. Opcja People wyświetla stronę udostępniającą adresy ludzi z baz danych udostępnia­nych w intemecie.W pola tekstowe należy

JAK PORUSZAĆ SIĘ PO STRONACH WWW

Jeżeli podczas przeglądania stron WWW chcesz zapisać zakładkę do danej stro­ny, nie musisz zapisywać jej adresu długopisem na karteczce, którą… i tak zgubisz. Kliknij przycisk Bookmarks i Add bookmark lub File bookmark i nazwę grupy

OPCJA FILE BOOKMARK

Opcja File bookmark pozwala na dodanie zakładki do bieżącej strony w dowolnej grupie zakładek. Edit Bookmarks pozwala na edycję zdefiniowanych zakładek, czyli kasowanie nieużywanych, przenoszenie i kopiowanie zakładek do odpowiednich grup, dodawanie nowych.  Okno programu

ZAKŁADKI

Na tym samym pasku, co adres bieżącej strony, znajdują się znaczniki Book- marks. Służą one – tak jak zakładki w książce – do zaznaczania ciekawych stron. Można później w każdej chwili do nich wrócić, klikając

PO WPISANIU ADRESU

Jeżeli zaczniesz pisać adres, to w momencie pisania program dodaje końcówkę adresu, który wpisywałeś wcześniej. Po wpisaniu każdej kolejnej litery końcówka zo­staje dopasowana do wpisanego początku, jeżeli zaproponowany adres zgadza się z tym, który chcesz

PO URUCHOMIENIU PRZEGLĄDARKI

W górnej części masz do wyboru – co chcesz, aby pojawiało się po uruchomieniu przeglądarki. Blank page oznacza czystą stronę, Home page – to strona domowa, czyli strona, którą możesz wybrać jako stronę początkową, a

PRZYDATNE NARZĘDZIE

Dopiero teraz uruchomi się program Netscape Communicator, a właściwie prze­glądarka Netscape Navigator. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się okienko uruchamiające pozostałe.  Jest to bardzo przydatne narzędzie, ale zajmuje kawałek ekranu, domyślnie ma włączoną opcję

NA KAŻDYM Z SERWERÓW

W tym oknie wpisz adres serwera grup dyskusyjnych news. Najbardziej popu­larne w Polsce serwery to: news.cyf-kr.edu.pl news.tpsa.pl oraz wiele innych, których adresy możesz zdobyć w odpowiednich grupach dyskusyj­nych, na stronach WWW, w prasie komputerowej. Na każdym

ADRES OD ADMINISTRATORA

Adres ten poda Ci administrator sieci, lub osoba, która zakładała Ci konto pocztowe. Dalej wybierasz typ serwera poczty. Wybranie P0P3 powoduje, że otrzymana poczta jest w całości ściągana z serwera na lokalny komputer. Jeżeli odbierasz

PO ZAINSTALOWANIU

Teraz kliknij Next, aby kontynuować instalację. Następne pytanie dotyczy położenia odwołań do programów wchodzących w skład programu w menu Start. Domyślnie jest to Netscape Communicator. Kliknij Next, dalej pojawi się okno z wybranymi opcjami instalacji.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Teraz trzeba odpowiadać na kolejne pytania programu instalacyjnego. W pierwszym oknie zapyta on o rozpoczęcie właściwej instalacji – kliknij Next, na­stępnie pojawi się pytanie o zaakceptowanie warunków licencji – wybierz Yes – oraz o typ instalacji. Najlepiej

GRUPY DYSKUSYJNE

Aby uruchomić program do przeglądania grup dyskusyjnych wybierz z górnego menu Windows -> Netscape Groups. Pojawi się okno programu bardzo podobne do programu pocztowego – ekran podzielony jest też na trzy części, podobne wykonuje się