REAL AUDIO

Większość pozostałych opcji programu pocztowego i news pozostała bez zmian w porównaniu z wersją 4.0 – wszystko, co napisałem w poprzednim rozdziale, pozo­staje więc aktualne, aż do pojawienia się wersji 5.0. Real Audio jest usługą pozwalającą na słuchanie dźwięku w czasie rzeczywi­stym za pośrednictwem sieci. Dźwięk jest dla komputerów sprawą dość prostą, opra­cowano wiele metod skutecznej kompresji i dekompresji dźwięku, dzięki czemu prze­syłanie dźwięku przez internet nie wymaga dużej przepustowości łączy. Nic dziwnego, że wiele stacji radiowich nadaje swoje programy w sieci. Po co słuchać radia przez internet, skoro można normalnie? Można normalnie, ale przez internet można słuchać wielu stacji, których nie złapiesz na swoim radiu.

Tags: ,

W GÓRNEJ CZĘŚCI

W górnej części wybieramy elementy, które mają być synchronizowane. Na początku wszystkie elementy są nieaktywne – aby stały się dostępne, należy nacisnąć Select Items — pojawi się wówczas okno z elementami poczty i news, które można zaznaczyć do synchronizacji.Zaznaczyć można znacznikiem z lewej strony grupy dyskusyjne i foldery pocz­towe, jeżeli korzystasz z protokołu IMAP, który przechowuje wiadomości na serwerze pocztowym.Po naciśnięciu OK wrócisz do poprzedniego okienka, gdzie możesz jeszcze za­znaczyć opcje:Send Unsent Messages wysłanie wiadomości pocztowych przed przejściem do trybu offline. Work offline after synchronization przejście do trybu offline po zakończeniu syn­chronizacji, możesz wtedy rozłączyć połączenie.

Tags: ,

OBSŁUGA PROGRAMU

Obsługa programu związana z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości nie zmie­niła się od wersji 4.0, więc nie będę powtarzał tego, co napisałem kilka stron wcześniej. Podobnie wygląda też przeglądanie grup dyskusyjnych. Program Netscape posiada bardzo wygodne mechanizmy przeglądania i zaznaczania wiadomości. Można jednym klawiszem zaznaczyć całą grupę zaznaczonych wiadomości jako przeczytane (klawisz M) lub – podczas przeglądania – nacisnąć klawisz C, pozwalający zaznaczyć jako przeczytane wiadomości starsze niż wskazana data. Ciekawą możliwością, zwłaszcza jeżeli łączysz się przez modem, jest praca w trybie offline, czyli bez połączenia. Z menu File wybierz Offline, dalej Synchronize    pojawi się okienko, które pozwala ustawić opcje synchronizacji, czyli uaktualniania informacji na dysku lokalnym.

Tags: ,

WYBRANY MODUŁ

Przycisk Start Communikator uruchamia wybrany modół programu a przycisk Menage Profiles otwiera okno po­zwalające na dodanie, usunięcie lub zmianę nazwy wybranego profilu. Jeżeli masz zainstalowany program od początku, nie pojawia się okno Profile Manager, ponieważ od razu uruchamia się Netscape z domyślnym profilem. Jeżeli chcesz wtedy dodać profil, uruchom z menu Start -> Programy Netscape Communicator —>Utilities -» user Profile Manager – pojawi się okienko programu do zarządzania profilami. Przycisk New uruchomi kreatora profilu użytkownika, pozwalającego na skonfiguro­wanie profilu. Układ i kolejne pocje tego kreatora są identyczne, jak w poprzednio opisywanych wersjach Communicatora, więc odsyłam kilka stron wcześniej.

Tags: ,

W WIĘKSZOŚCI GRUP

W większości grup dyskusja jest na tyle intensywna, że kiedy nie czytasz listów codziennie, później trudno jest przejrzeć je wszystkie. Aby ułatwić sobie życie, najle­piej jest ustawić opcję, aby wyświetlane były tylko nowe listy. Wybierz z menu View Messages ->New. Spowoduje to, że za każdym razem, kiedy rozpoczniesz czytanie grupy, będą pojawiać się tylko listy nie otwierane przez Ciebie do tej pory.Listy będące odpowiedziami na inne dowiązane są do nich, a ich nagłówki cof­nięte od lewego marginesu. Pozwala to rozpoznać, który list jest odpowiedzią na który. Jeżeli chcesz wysłać list do grupy, np. zadać jakieś pytanie związane z tematem grupy, naciśnij przycisk New Msg (na pasku narzędzi).

Tags: ,

NAZWY GRUP

Grupy, któ­rych nazwa zaczyna się od pl są w języku polskim, pozostałe najczęściej w angielskim. Można pewnie znaleźć grupy w innych językach, trzeba jednak znać adresy odpowied­nich serwerów. Aby zapisać się do grupy, kliknij kropkę po prawej stronie jej adresu pod nagłówkiem Subscribe – w miejsce kropki pojawi się wtedy ‘ptaszek’: S (nazwij to jak chcesz). Nazwy grup nadawane są dość logicznie i można się zorientować czego dotyczy grupa. W ostatniej kolumnie podana jest ilość listów znajdująca się obecnie w grupie. Po zaznaczeniu wszystkich interesujących Cię grup (nie zaznaczaj zbyt dużo, bo nie nadążysz ich przeglądać) naciśnij przycisk OK.

Tags: ,

SUBSKRYPCJA GRUP

Przy pierwszym uruchomieniu programu musisz trochę poczekać, aż załadują się nagłówki grup. Może to potrwać nawet kilkanaście minut, a przez wolny modem jesz­cze dłużej. Musisz jednak czekać cierpliwie, zwłaszcza, że oprócz informacji, że trwa ładowanie grup na ekranie nie pojawia się nic, co by pokazywało ile jeszcze potrzeba czasu na załadowanie wszystkich nagłówków. Po chwili na ekranie pojawią się tytuły grup. Są one pogrupowane i poukładane według nazw – grupy zaczynające się tym samym skrótem połączone są razem, w jednym katalogu, a obok – w nawiasie – podana jest liczba grup. Aby zobaczyć te grupy, kliknij znak ‘+’ po lewej stronie.

Tags: ,

UŻYWANIE KSIĄŻKI ADRESOWEJ

Jest to prosty program ułatwiający życie. Pozwala na zapamiętanie dowolnej ilo­ści adresów e-mail wraz z wieloma danymi o osobach. Pozwala nie tylko na wysyłanie poczty elektronicznej, ale i telefonowanie, faksowanie czy wideo konferencje (no, może przesadzam). Aby dodać adres, kliknij New Card. Dla naszych potrzeb wystarczy wpisać imię, nazwisko i adres e-mail. Można wpisać jeszcze wiele dodatkowych danych, wciskając kartę Contact. Można wpisać adres, telefon i faks do domu i do pracy, a później używać tych danych do telefonowa­nia czy wysyłania faksów bezpośrednio z komputera. Po wypełnieniu potrzebnych danych kliknij OK. Możesz w ten sposób wpisać kilka następnych adresów.

Tags: ,

TWORZENIE NOWYCH WIADOMOŚCI

W linii ze znaczkiem To: wpisz adres osoby, do której chcesz wysłać list. Mo­żesz skorzystać z książki adresowej (ikona Address), za chwilę powiem jak wpisywać do niej adresy. List możesz wysłać jednocześnie do kilku osób, wpisując kolejno ich adresy, po każdym wciskając klawisz Enter. Następnie kliknij linię Subject i wpisz temat listu. Temat ten pojawi się w nagłówku u odbiorcy listu, dlatego powinien zawie­rać krótki opis tego, czego dotyczy list. Kliknij teraz myszą w polu poniżej i napisz treść listu. Pasek narzędzi nad polem treści listu służy do formatowania tekstu.

Tags: ,

TREŚĆ LISTU

Dalej przepisana jest treść listu, którą otrzymałeś – zazna­czone to jest ciągłą niebieską linią z lewej strony tekstu. Możesz wstawiać swój tekst pomiędzy linie otrzymanego listu, aby adresat wiedział, na jakie fragmenty listu odpo­wiadasz. Po napisaniu listu wciśnij ikonę Send. List zostanie wysłany, chyba, że pracu­jesz w trybie ofline, list zostanie wysłany wówczas, kiedy się połączysz.  Aby wysłać list do innego użytkownika intemetu, musisz znać jago adres e-mail. W Programie Netscape Messenger naciśnij ikonę New Msg. Jest to edytor nowych wiadomości. Pojawi się okno.

Tags: ,